MACCABIM FOUNDATION
 
 
 
קרן מכבים של יוצאי איראן (ע"ר)
  קרן מכבים של יוצאי איראן
ת.ד. 39028 תל-אביב, מיקוד 61390
info@maccabim.org
 
 
 
 
 
 
דבר היו"ר

david_menashri
במשך 20 שנות פעילות ברוכה של קרן מכבים, שקדנו על מטרה כללית אחת – גישור הפערים החברתיים באמצעות העשייה החינוכית, תוך התמקדות במתן מלגות לסטודנטים יוצאי איראן במוסדות להשכלה גבוהה בישראל. אנו רשאים להביט לאחור בסיפוק. מדי שנה יש גידול בהיקף התרומות, במספר הבקשות המתקבלות ובמספר מקבלי המלגות מהקרן. אולם, מבט על הפערים הבלתי-נסבלים בחברה הישראלית אינו מתיר לנו לנוח על זרי הדפנה – עוד רבה המלאכה וארוכה היא הדרך. הפערים בנגישות להשכלה גבוהה בישראל הם מהגדולים בעולם התעשייתי. זהו ללא ספק האתגר החמור ביותר הרובץ לפתחנו, המאיים על הלכידות הפנימית של החברה הישראלית.

 

במהלך שנות הפעילות של הקרן, עברו בין שערינו אלפי סטודנטים במוסדות השכלה גבוהה שונים. בשנים האחרונות קיבלה הקרן תנופה משמעותית, במספר הסטודנטים הנתמכים על-ידי הקרן, מגוון הפרויקטים ובפריסה של הקרן במפת ההשכלה הגבוהה בישראל.

בד בבד עם פעילותה השוטפת של קרן מכבים אנו חוזרים ובודקים מדי שנה את הקריטריונים וסדרי העדיפויות על פיהם פועלת הקרן. על פי בקשת התורמים פועלת קרן מכבים בשנים האחרונות לשינוי הדרגתי של הקצאת המשאבים העומדים לרשותה. נמשיך להקצות מלגות לסטודנטים העומדים בקריטריונים הכלכליים והאקדמיים, אך מספרן של המלגות ללא תמורה, יקטן.

כבשנה שעברה, מרבית המלגות שתעניק קרן מכבים השנה תהיינה בצורת הלוואה בתנאים נוחים במיוחד – מקבלי ההלוואות יתבקשו להחזיר רק חלק מן ההלוואה, וגם זאת רק שנתיים לאחר תום לימודיהם. בהחזר ההלוואה אנו רואים מעשה חברתי חשוב, ראשית בשל האחריות האישית הנדרשת לכך ושנית בשל הערבות ההדדית הקהילתית הכרוכה בכך, שכן הדבר יסייע לנו להגדיל בעתיד את היקף המלגות שיוענקו.

כחלק מן הציפייה המתמשכת של התורמים כי הסטודנטים הזוכים למלגות מקרן מכבים יתרמו חזרה לקהילה, התחלנו השנה בהפעלתה של תכנית ניסויית בשיתוף עם עמותת פר"ח במסגרתה סטודנטים שהגישו בקשת מלגה לקרן מכבים מתנדבים במסגרת פר"ח וזוכים במלגה מוגדלת במימון קרן מכבים. לאור הביקוש הרב, אנו צופים כי בשנים הבאות נגדיל יותר את חלקן של מלגות ההתנדבות במסגרת זו.

 

בשם הנהלת הקרן אני מאחל לכם המשך הצלחה בלימודים.

בברכה,

פרופ' דוד מנשרי

יו"ר הקרן