MACCABIM FOUNDATION
 
 
 
קרן מכבים של יוצאי איראן (ע"ר)
  קרן מכבים של יוצאי איראן
ת.ד. 39028 תל-אביב, מיקוד 61390
info@maccabim.org
 
 
 
 
 
 
סוגי מלגות
top_pic
מלגות קרן מכבים לשנת תשפ"ב

מלגת קרן מכבים:
מיועדת לסטודנטים/ות לתואר ראשון בעלי זיקה לאיראן - עולים מאיראן או דור ראשון (לפחות אחד מההורים) או דור שני (לפחות אחד מהסבים/סבות) ליוצאי איראן.
לתנאי המלגה לחצו כאן. הגשת בקשה למלגה זו נעשית באמצעות המערכת שבאתר זה.

מלגת הצטיינות:
מיועדת לסטודנטים/ות מצטיינים/ות, ללא קשר למצב סוציו-אקונומי, ובעלי זיקה לאיראן - עולים מאיראן או דור ראשון (לפחות אחד מההורים) או דור שני (לפחות אחד מהסבים/סבות) ליוצאי איראן.
הגשת בקשה למלגה זו נעשית באמצעות טופס ייעודי.
לתנאי המלגה וקישור לטופס הבקשה לחצו כאן.

מלגת תואר שני:
מיועדת לסטודנטים/ות לתואר שני במסלול העיוני או המחקרי העוסקים בתחומי מחקר שונים ובעלי זיקה לאיראן - עולים מאיראן או דור ראשון (לפחות אחד מההורים) או דור שני (לפחות אחד מהסבים/סבות) ליוצאי איראן.
הגשת בקשה למלגה זו נעשית באמצעות טופס ייעודי.
לתנאי המלגה וקישור לטופס הבקשה לחצו כאן.

מלגת תואר שלישי:
מיועדת לסטודנטים/ות לתואר שלישי (דוקטורט), העוסקים בתחומי מחקר שונים ובעלי זיקה לאיראן - עולים מאיראן או דור ראשון (לפחות אחד מההורים) או דור שני (לפחות אחד מהסבים/סבות) ליוצאי איראן.
הגשת בקשה למלגה זו נעשית באמצעות טופס ייעודי.
לתנאי המלגה וקישור לטופס הבקשה לחצו כאן.

• מלגה מיוחדת
:
מיועדת לסטודנטים/ות יוצאי העדה האתיופית בלבד.
הגשת בקשה למלגה זו נעשית באמצעות טופס ייעודי.
לתנאי המלגה וקישור לטופס הבקשה לחצו כאן.

* המלגה למקצועות הבריאות לא תפתח כקטגוריה נפרדת בשנת הלימודים תשפ"ב. סטודנטים וסטודנטיות הלומדים למקצועות אלו מוזמנים להגיש בקשה למלגה בהתאם לקטגוריה המתאימה למסלול לימודיהם כמפורט מעלה.