MACCABIM FOUNDATION
 
 
 
קרן מכבים של יוצאי איראן (ע"ר)
  קרן מכבים של יוצאי איראן
ת.ד. 39028 תל-אביב, מיקוד 61390
info@maccabim.org
 
 
 
 
 
 
הנחיות כלליות

לסטודנטים שלום רב,
לשימושכם עמוד ההנחיות בו מופיעים כל הפרטים להגשת מלגת קרן מכבים.

אנו מאחלים לכם הצלחה רבה במהלך שנת הלימודים!


רישום וכניסה לאתר

אימות ובדיקת הבקשות

מילוי השאלונים

העלאת מסמכים