MACCABIM FOUNDATION
 
 
 
קרן מכבים של יוצאי איראן (ע"ר)
  קרן מכבים של יוצאי איראן
ת.ד. 39028 תל-אביב, מיקוד 61390
info@maccabim.org
 
 
 
 
 
 
סוגי מלגות
top_pic
מלגות קרן מכבים לשנת תשפ"א

מלגת קרן מכבים:
מיועדת בעיקר לסטודנטים לתואר ראשון ותואר שני (ללא תזה) בעלי זיקה לאיראן - עולים מאיראן או דור ראשון (לפחות אחד מההורים) או דור שני (לפחות אחד מהסבים) ליוצאי איראן.
לתנאי המלגה לחצו כאן. הגשת בקשה למלגה זו נעשית באמצעות המערכת שבאתר זה.

• מלגה במקצועות הבריאות:
מיועדת לסטודנטים בלומדים לתארים במקצועות הבריאות (פירוט לגבי המקצועות ניתן למצוא בטופס הבקשה) ובעלי זיקה לאיראן - עולים מאיראן או דור ראשון (לפחות אחד מההורים) או דור שני (לפחות אחד מהסבים) ליוצאי איראן.
הגשת בקשה למלגה זו נעשית באמצעות טופס ייעודי.
לתנאי המלגה וקישור לטופס הבקשה לחצו כאן.

מלגת הצטיינות:
מיועדת לסטודנטים מצטיינים, ללא קשר למצב סוציו-אקונומי, ובעלי
זיקה לאיראן - עולים מאיראן או דור ראשון (לפחות אחד מההורים) או דור שני (לפחות אחד מהסבים) ליוצאי איראן.
הגשת בקשה למלגה זו נעשית באמצעות טופס ייעודי.
לתנאי המלגה וקישור לטופס הבקשה לחצו כאן
.

מלגת תואר שני:
מיועדת לסטודנטים לתואר שני (כולל תזה) העוסקים בתחומי מחקר שונים ו
בעלי זיקה לאיראן - עולים מאיראן או דור ראשון (לפחות אחד מההורים) או דור שני (לפחות אחד מהסבים) ליוצאי איראן.
הגשת בקשה למלגה זו נעשית באמצעות טופס ייעודי.
לתנאי המלגה וקישור לטופס הבקשה לחצו כאן.

מלגת תואר שלישי:
מיועדת לסטודנטים לתואר שלישי, דוקטורנטים, העוסקים בתחומי מחקר שונים ובעלי זיקה לאיראן - עולים מאיראן או דור ראשון (לפחות אחד מההורים) או דור שני (לפחות אחד מהסבים) ליוצאי איראן.
הגשת בקשה למלגה זו נעשית באמצעות טופס ייעודי.
לתנאי המלגה וקישור לטופס הבקשה לחצו כאן.

• מלגה מיוחדת
:
מיועדת לסטודנטים יוצאי העדה האתיופית בלבד.
הגשת בקשה למלגה זו נעשית באמצעות טופס ייעודי.
לתנאי המלגה וקישור לטופס הבקשה לחצו כאן.