MACCABIM FOUNDATION
 
 
 
קרן מכבים של יוצאי איראן (ע"ר)
  קרן מכבים של יוצאי איראן
ת.ד. 39028 תל-אביב, מיקוד 61390
info@maccabim.org
 
 
 
 
 
 
החזרת הלוואה
מרבית המלגות שמעניקה קרן מכבים הן בצורת של מלגות\הלוואה. מחצית מהמילגה תינתנה ללא תמורה ומחצית בצורה של הלוואה בתנאים נוחים, אותה יתבקשו הסטודנטים להחזיר עד שנתיים לאחר תום לימודיהם, וזאת ללא הצמדה ו/או ריבית.

בהחזר ההלוואה אנו רואים מעשה חברתי חשוב, ראשית בשל האחריות האישית הנדרשת לכך, ושנית בשל הערבות ההדדית הקהילתית הכרוכה בכך, שכן הדבר יסייע לנו להגדיל בעתיד את היקף המלגות אותן אנו מעניקים.

החזר ההלוואה יעשה שנתיים מסיום הלימודים של הסטודנט/ית.

עם מתן ההלוואה לסטודנטי/ית, יפקיד הסטודנט/ית בידי הקרן צ׳ק דחוי לתאריך של שנתיים אחרי יום סיום התואר. בתאריך זה תיפרע הלוואתו לקרן.

סטודנטים המעוניינים להחזיר הלוואה שקיבלו מקרן מכבים מכל השנים מתבקשים לשלוח בקשה להחזרת הלוואה לכתובת  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ולציין את הפרטים הבאים:
- שם מלא;
- מספר תעודת זהות;
- מספר טלפון לחזרה;
- מספר הלוואות קיימות;
- תאריך בו הסטודנט מבקש לפרוע את ההלוואה.