MACCABIM FOUNDATION
 
 
 
קרן מכבים של יוצאי איראן (ע"ר)
  קרן מכבים של יוצאי איראן
ת.ד. 39028 תל-אביב, מיקוד 61390
info@maccabim.org
 
 
 
 
 
 
החזרת הלוואה
מרבית המלגות שמעניקה קרן מכבים הן בצורת מלגות הלוואה. מחצית מהמלגה הינה מענק ומחציתה היא הלוואה בתנאים נוחים, אותה נדרש הסטודנט להחזיר עד שנתיים לאחר תום לימודיהם, וזאת ללא הצמדה ו/או ריבית.

בהחזר ההלוואה אנו רואים מעשה חברתי חשוב, ראשית בשל האחריות האישית הנדרשת לכך, ושנית בשל הערבות ההדדית הקהילתית הכרוכה בכך, שכן הדבר יסייע לנו להגדיל בעתיד את היקף המלגות אותן אנו מעניקים.

החזר ההלוואה יעשה שנתיים מסיום הלימודים של הסטודנט/ית.

עם מתן ההלוואה לסטודנט/ית, יפקיד הסטודנט/ית בידי הקרן שיק דחוי לתאריך של שנתיים אחרי יום סיום התואר. בתאריך זה תיפרע הלוואתו לקרן.

סכום המלגה וכן סכום החלק של ההלוואה הינו על פי שיקולי הקרן.

סטודנטים משנים עברו המעוניינים להחזיר מבעוד מועד את הלוואתם מתבקשים לשלוח מייל לכתובת This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it עם הכותרת "בקשה להחזרת הלוואה". במייל יש לציין את הפרטים הבאים:

- שם מלא;
- מספר תעודת זהות;
- מספר הלוואות קיימות;
- תאריך בו הסטודנט מבקש לפרוע את ההלוואה.